Business

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီယာပမာဏ ဟတ္တာလီတာ သံုးသိန္းထြက္ရွိမည့္ ဘီယာစက္႐ုံအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း Diamond Mayson Industries ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၁၆ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္

Written by: 
ဆန္းထူးေအာင္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီယာပမာဏ ဟတ္တာလီတာ သံုးသိန္းထြက္ရွိမည့္ ဘီယာစက္႐ုံအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း Diamond Mayson Industries ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၁၆ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဘီယာစက္႐ုံတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘီယာစက္႐ုံအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္အင္းေက်းရြာအုပ္စု ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အမွတ္ (၁/၂)တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွယ္ယာႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္ေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ဟု ပညာရွင္မ်ား အၾကံေပး

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၌ ေပၚေပါက္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ထက္ ရွယ္ယာႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္ဝယ္ေစ်းကြက္ Over the Counter(OTC) ေစ်းကြက္က ပိုမိုလႈပ္ခတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကသာ ပိုမိုစိတ္ခ်ရေစမည္ဟု ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိရာ မၾကာမီကာလအတြင္း ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မယ္စဲႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရွယ္ယာမ်ား ထပ္မံေရာင္းခ်ဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ၀ယ္ယူထားၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ ၄၅ ရက္အတြင္း အေရာင္းေကာင္တာဖြင့္မည္

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ထပ္မံေရာင္းခ်ဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိဝယ္ယူထားၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အေရာင္းေကာင္တာအား ၄၅ ရက္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ဟု Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Ltd (MTSH) ဥကၠဌဦးဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးေရးအဖြဲ႕ Mobile Team က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္အထိ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ပမာဏတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံရွိ

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ ထက္သ်ိဳင္း

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးေရးအဖြဲ႕Mobile Team က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၇ ရက္အထိ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ပမာဏတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UMFCCI ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ေတာင္းဆို

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

UMFCCI ၏ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဇာတိကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္လႈိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ရွယ္ယာသံုးသန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ မရွိေသးသည့္အတြက္ ရွယ္ယာထပ္မံေရာင္းခ်မည္ မဟုတ္ဟုဆို

Written by: 
ျပည့္စံုေအာင္၊ ဆန္းထူးေအာင္

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက လက္ရွိတြင္ ရွယ္ယာသံုးသန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ဘ႑ာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္မရွိေသးသည့္အတြက္ ရွယ္ယာမ်ားထပ္မံ ေရာင္းခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (MTSH)မွ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အပိုင္း(က) ႏွင့္ (ခ) ခြဲ ျခားထားၿပီး အပိုင္း (က) မွာ ဟက္တာ ၃၉၆ ဒသမ ဝ၃၂ (၉၇၈ ဒသမ ၆၉၁ ဧက) ရွိၿပီး၊ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၁၈ဝ ခန္႕ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူး၏ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခႏႈန္းမ်ားျပားသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေန

Written by: 
ေနမ်ဳိးထြန္း

အူရီဒူးျမန္မာ၏ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕မွာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ႏႈန္းထားမ်ားျပားျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိျခင္း စသည့္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အိုလံပစ္ဟိုတယ္အား ယခင္က တစ္ခန္းလွ်င္ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ တစ္ခန္းလွ်င္ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Jewellery Luck ကုမၸဏီသို႔ အစုိးရက ႏွစ္ရွည္ထပ္မံငွားရမ္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးဝိစာရလမ္းေပၚရွိ အမ်ဳိးသားေရကူးကန္ ဝင္းအတြင္း တည္ရွိသည့္ အိုလံပစ္ဟိုတယ္ကို အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ Jewellery Luck ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ ႏွစ္ရွည္ထပ္မံ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အသိုင္းအဝိုင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ၂၄ နာရီ မီးေပးႏိုင္ရန္္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံအား ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္

Written by: 
ျပည့္စံုေအာင္၊ ဆန္းထူးေအာင္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာအတြင္း ၂၄ နာရီလုံး မီးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံအား (စုစုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒျပ႒ာန္း အစည္းအေ၀း အခမ္းအနားတြင္ သိရသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business