Business

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္၊ တိရစၦာန္ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈ ေလ်ာ့က်ေန

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္၊ တိရစၦာန္ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ပုိ႔ကုန္မ်ားတင္ပုိ႔ရာတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ ေရထြက္ကုန္၊ တိရစၦာန္ထြက္ကုန္၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္၊ သတၱဳတြင္းထြက္၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာႏွင့္ အျခားပုိ႔ကုန္မ်ားဟူ၍ အုပ္စုခုနစ္မ်ဳိးခြဲကာ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါပုိ႔ကုန္အုပ္စု ခုနစ္ခု ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၆၁၅၆ ဒသမ ၆၆၈ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ စက္မႈေျမကြက္လြတ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဂိုေဒါင္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ လုပ္ငန္းမလုပ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ဟု ထုတ္ျပန္

Written by: 
ေက်ာ္ထင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ စက္မႈေျမကြက္လြတ္ ၂၃၃၉ ကြက္ႏွင့္ ဂိုေဒါင္ ၁၂၉၉ လံုးမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စက္မႈဇုန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္လြတ္ႏွင့္ ဂိုေဒါင္မ်ားမွာ ဧရိယာအားျဖင့္ ၄၄၁၈ ဧကေက်ာ္ရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အဆိုပါေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္အခြန္ (VAT) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေန

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္အခြန္ (Value Added Tax-VAT) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က  အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သြင္းကုန္ ျမင့္တက္ေနလို႔လား ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ျခံေျမၿပီးေတာ့ ေဒၚလာဘက္ကို သြားမွာလား

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

ယခုလပိုင္းအတြင္း ေဈးကြက္၌ ေဒၚလာ ေဈးျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကာလအတန္ ၾကာ ၿငိမ္သက္ေနသည့္အေနအထားမွ တစ္လ အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅ က်ပ္ ဝန္းက်င္ တက္သြားသည့္အေနအထားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမ§ဳပ္ႏွံသည့္သူမ်ား ကမၻာ့ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္း မႈပါ လိုက္ပါျမင့္တက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေဈးကြက္သို႔ အခ်ိန္ကိုက္ဝင္ေရာက္ လာၾကၿပီလားဆိုသည့္ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ပမာဏမွာ တရားဝင္ထက္ ပိုမ်ားေနသည့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ရန္ UN Capital Development Fund တိုက္တြန္း

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ
အခမ္းအနားတြင္ UN Capital Development Fund မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေငြေၾကး  လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ပမာဏ သည္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္း (Regulated  Financial Services) ထက္ တရားမဝင္ (Unregulated  Financial Services)ပို မ်ားေနသည့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Sedonaဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ASEAN Financial Inclusion Con-ferenceတြင္ UN Capital Development Fundမွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာ ရွင္မ်ားက တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အပိုင္း (က) တည္ေဆာက္မႈ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေန

Written by: 
သက္ထား

သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အပိုင္း (က) တည္ေဆာက္မႈမွာ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အၿပီးသတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတိုင္း ဆင့္ ၃၀ ဆံုး႐ႈံးေနရဟု ဆို

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတိုင္းတြင္ ဆင့္ ၃ဝ ဆံုး႐ႈံးေနရသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း IFC ၏သံုးသပ္မႈကို ကိုးကား၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA) က ေဖာ္ျပထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ ပမာဏမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ပမာဏအားလံုး၏ ၂၂ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လည္ပတ္မႈစနစ္ညံ့ဖ်င္းသည့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အိုေဟာင္းေနသည့္ ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့့ဆန္ကို တ႐ုတ္ဘက္အျခမ္း၌ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ယခင္က တစ္ရက္ တန္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တန္ ၅၀၀ ခန္႔အထိ တင္ပို႔မႈက်ဆင္း

Written by: 
နီလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားအား တ႐ုတ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ယခင္က တ႐ုတ္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္တင္ပို႔မႈရွိေသာ္လည္း ယခုလပိုင္းအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ တန္ ၅ဝဝ ခန္႔သာ တင္ပို႔မႈရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

တ႐ုတ္ဘက္သို႔ တင္ပုိ႔မႈနည္းသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္လည္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ေစ်းမ်ားက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေဝးမွ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အာရွညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ

Written by: 
ေန႐ိုင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေဝး မွစူးစမ္းေလ့လာျခင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အာရွညီလာခံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းပဲေဈးကြက္မွာ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ေဈးကြက္ျဖစ္ေနၿပီး ေလေရာင္းေလဝယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅ဝ အထိရွိေနရာ ႀကိဳတင္ေငြေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းႏိုင္

Written by: 
ေဇာ္ေဝ

ျပည္တြင္းပဲေဈးကြက္ကုိ သုံးသပ္ပါ က လက္ငင္းေရာင္းဝယ္မႈမွာ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္သာရွိၿပီး ႀကဳိေရာင္းႀကဳိဝယ္မွာ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္ေရာင္းဝယ္ မႈအားလုံးမွာ ေလေရာင္း ေလဝယ္မ်ားသာျဖစ္ ေနေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းရရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ အားလုံးမွာ ကုန္ထုတ္ၫႊန္ၾကားလႊာ (Delivery Order)ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ အာမခံစနစ္ျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစုံေရာင္း ဝယ္မႈ စနစ္စတင္ခဲ့ရာ ပဲေဈးမွာ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ လာေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ နည္းသြား ေၾကာင္း သိရသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business