Business

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္ျမင္သည္ဟု ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေခ်းေငြမ်ားရယူႏိုင္ရန္ ျပန္လည္လမ္းစပြင့္

Written by: 
ၿဖိဳးေ၀

ႏုိင္ငံတကာaငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္ျမင္သည္ဟု ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွေခ်းေငြမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ျပန္လည္လမ္းစပြင့္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက Trade and Investment in Myanmar's National Reform and Development Seminar ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာေန

Written by: 
ရႊန္းလဲ့ဝင္း

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အစည္းအေဝးအား ဇြန္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေညာင္တုန္း ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္စက္႐ုံကုိ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းရန္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၁ ခု ပဏာမေရြးခ်ယ္

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

ေညာင္တုန္း ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္စက္႐ုံကုိ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ပကုမၸဏီ  ၁၁ ခုကုိ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဒၚလာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ ေလးခုမွ ေပးသြင္းရမည့္ မ,တည္ရင္းႏွီးေငြ ေဒၚလာငါးသိန္းကို ေငြျဖဴ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အာမခံႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ေန

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီေလးခုကို ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းရမည့္ မ,တည္ရင္းႏွီးေငြ ေဒၚလာငါးသိန္းကို ေငြျဖဴ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ ၁၂ ခုရွိသည့္အနက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ မူတည္ကာ ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီေလးခုကို ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ မ,တည္ရင္းႏွီးေငြ ေဒၚလာငါးသိန္းကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ဟက္တာ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ အပိုင္းတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ၊ ျပည့္စံုေအာင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မုိင္ ၂ဝ ခန္႔ အကြာ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ဟက္တာ ၂ဝဝဝ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအပိုင္းတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိေစလိုေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုက္တြန္း

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ၊ ျပည့္စံုေအာင္

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိေစလိုေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းဧရိယာ ဟက္တာ ၂ဝဝဝ အား ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ တိုက္တြန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္္ရွိဘ႑ာႏွစ္ သုံးလေက်ာ္လာေသာ္လည္း လယ္ယာထြက္ကုန္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္တင္ပုိ႔မႈထက္ ေလ်ာ့က်ေနၿပီး ေဒၚလာသန္း ၆၇၀ ေက်ာ္သာ ရရွိထား

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ သုံးလေက်ာ္ကာလသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း လယ္ယာထြက္ကုန္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမွာ ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ႏွစ္တင္ပို႔မႈထက္ ေလ်ာ့က်ေနကာ ေဒၚလာ သန္း ၆၇၀ ေက်ာ္သာ ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရႀကီးမႈႏွင့္ လမ္းေရေက်ာ္မႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္မွ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ တင္ပို႔ႏို္င္မႈမရွိခဲ့ေသာ ကုန္အနည္းငယ္သာ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ႏိုင္

Written by: 
ခ်မ္းေျမ့သူ

ေရႊလီျမစ္ေရႀကီးမႈ၊ လမ္းေရေက်ာ္မႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္မွတ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ တင္ပို႔ႏိုင္မႈမရွိခဲ့ေသာ ကုန္မ်ားကုိ အနည္းငယ္သာ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ႏိုင္ေသး  ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အထပ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၁၁ လံုးႏွင့္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ ရွစ္လံုး ထပ္မံေဆာက္ခြင့္ျပဳ

Written by: 
ေက်ာ္ထင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အထပ္ ၃ဝ ႏွင့္ အထက္ အေဆာက္အအံု ၁၁ လံုးႏွင့္ အထပ္ ၂ဝ အထက္ အေဆာက္အအံု ရွစ္လံုးထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပည္လမ္း၊ အလံုလမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ စက္မႈ ၁ လမ္းေထာင့္၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ သံသုမာလမ္းႏွင့္ ေဝဇယႏၱာလမ္းေထာင့္၊ ကံဘဲ့လမ္းရွိ တပ္မေတာ္ေငြစာရင္း႐ံုး ေနရာတို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဘီယာထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘီယာဂါလန္ စုစုေပါင္း ၃၄ သန္းေက်ာ္ရွိ

Written by: 
ခ်မ္းေျမ့သူ

ျပည္တြင္း၌ ဘီယာထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ဘီယာ ဂါလန္စုစုေပါင္းမွာ ဂါလန္ ၃၄ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ဘီယာထုတ္လုပ္မႈကုိ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘီယာဂါလန္ေပါင္း သန္း ၂ဝ ေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘီယာဂါလန္ေပါင္း ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘီယာဂါလန္ေပါင္း ၃၄ သန္းေက်ာ္ အထိရွိၿပီး  ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဂါလန္ေပါင္း ငါးသန္းႏွင့္ ခုနစ္သန္းေက်ာ္အထိ တိုးတက္ထုတ္လုပ္မႈ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business