Business

သြင္းကုန္ ျမင့္တက္ေနလို႔လား ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ျခံေျမၿပီးေတာ့ ေဒၚလာဘက္ကို သြားမွာလား

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

ယခုလပိုင္းအတြင္း ေဈးကြက္၌ ေဒၚလာ ေဈးျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကာလအတန္ ၾကာ ၿငိမ္သက္ေနသည့္အေနအထားမွ တစ္လ အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅ က်ပ္ ဝန္းက်င္ တက္သြားသည့္အေနအထားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမ§ဳပ္ႏွံသည့္သူမ်ား ကမၻာ့ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္း မႈပါ လိုက္ပါျမင့္တက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေဈးကြက္သို႔ အခ်ိန္ကိုက္ဝင္ေရာက္ လာၾကၿပီလားဆိုသည့္ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ပမာဏမွာ တရားဝင္ထက္ ပိုမ်ားေနသည့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ရန္ UN Capital Development Fund တိုက္တြန္း

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ
အခမ္းအနားတြင္ UN Capital Development Fund မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေငြေၾကး  လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ပမာဏ သည္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္း (Regulated  Financial Services) ထက္ တရားမဝင္ (Unregulated  Financial Services)ပို မ်ားေနသည့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Sedonaဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ASEAN Financial Inclusion Con-ferenceတြင္ UN Capital Development Fundမွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာ ရွင္မ်ားက တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အပိုင္း (က) တည္ေဆာက္မႈ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေန

Written by: 
သက္ထား

သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အပိုင္း (က) တည္ေဆာက္မႈမွာ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အၿပီးသတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတိုင္း ဆင့္ ၃၀ ဆံုး႐ႈံးေနရဟု ဆို

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတိုင္းတြင္ ဆင့္ ၃ဝ ဆံုး႐ႈံးေနရသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း IFC ၏သံုးသပ္မႈကို ကိုးကား၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA) က ေဖာ္ျပထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ ပမာဏမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ပမာဏအားလံုး၏ ၂၂ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လည္ပတ္မႈစနစ္ညံ့ဖ်င္းသည့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အိုေဟာင္းေနသည့္ ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့့ဆန္ကို တ႐ုတ္ဘက္အျခမ္း၌ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ယခင္က တစ္ရက္ တန္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တန္ ၅၀၀ ခန္႔အထိ တင္ပို႔မႈက်ဆင္း

Written by: 
နီလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားအား တ႐ုတ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ယခင္က တ႐ုတ္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္တင္ပို႔မႈရွိေသာ္လည္း ယခုလပိုင္းအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ တန္ ၅ဝဝ ခန္႔သာ တင္ပို႔မႈရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

တ႐ုတ္ဘက္သို႔ တင္ပုိ႔မႈနည္းသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္လည္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ေစ်းမ်ားက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေဝးမွ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အာရွညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ

Written by: 
ေန႐ိုင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေဝး မွစူးစမ္းေလ့လာျခင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အာရွညီလာခံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းပဲေဈးကြက္မွာ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ေဈးကြက္ျဖစ္ေနၿပီး ေလေရာင္းေလဝယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅ဝ အထိရွိေနရာ ႀကိဳတင္ေငြေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းႏိုင္

Written by: 
ေဇာ္ေဝ

ျပည္တြင္းပဲေဈးကြက္ကုိ သုံးသပ္ပါ က လက္ငင္းေရာင္းဝယ္မႈမွာ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္သာရွိၿပီး ႀကဳိေရာင္းႀကဳိဝယ္မွာ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္ေရာင္းဝယ္ မႈအားလုံးမွာ ေလေရာင္း ေလဝယ္မ်ားသာျဖစ္ ေနေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းရရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ အားလုံးမွာ ကုန္ထုတ္ၫႊန္ၾကားလႊာ (Delivery Order)ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ အာမခံစနစ္ျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစုံေရာင္း ဝယ္မႈ စနစ္စတင္ခဲ့ရာ ပဲေဈးမွာ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ လာေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ နည္းသြား ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁ဝဝ၃ က်ပ္ဝန္းက်င္ ျမင့္တက္လာ

Written by: 
ေအာင္ျမတ္ကို
ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုရိွ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲေကာင္တာတစ္ခုကို  ေတြ႕ရစဥ္

ေအာက္တိုဘာေနာက္ဆံုးပတ္ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာတန္ ဖိုးက်ပ္ ၁ဝဝ၃ ဝန္းက်င္သို႕ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပေဈးကြက္အ သိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ ႏွင့္အထက္ အပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးျဖင့္ ေန႔စဥ္အတိုးေပးအပ္သည့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းကို ကေမၻာဇဘဏ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ

ကေမၻာဇဘဏ္တြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ ဘာ ၁  ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ႏွင့္ အထက္အပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ရွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးျဖင့္ ေန႕စဥ္အတိုးေပးအပ္ မည့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း (Call Deposit) စနစ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္၏အႀကီးတန္းအၾကံေပး ဦးသန္းလြင္ က ေအာက္တိုဘာ  ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကား သည္။

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခြ်န္းၿမိဳ႕သို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ငါးႀကိမ္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ စတင္ပ်ံသန္း

Written by: 
ရႊန္းလဲ့ဝင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာေလေၾကာင္း (MAI) မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွ စတင္ကာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခြ်န္းၿမိဳ႕သို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ငါးႀကိမ္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္အား စတင္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

“MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကစၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ အင္ခြ်န္းၿမိဳ႕ကို တစ္ပတ္ငါးႀကိမ္ ဗုဒၶဟူးနဲ႔ စေနေန႔ေတြကလဲြၿပီး ပံုမွန္ခရီးစဥ္ စတင္ပ်ံသန္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ Marketing & Public relations Manager မေအးမရသာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business