လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေနတုန္းပဲလား

တရားသူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္၊ တရား႐ံုးအတြင္းမွာပင္ လာဘ္ယူေနေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ သိသာ ထင္ရွားေသာ အစီရင္ခံစာသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံသူသည္ သူရဦးေအာင္ကို ျဖစ္သည္။ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ သနားခံစာမ်ား၊ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ တရား႐ံုးအတြင္းမွာပင္ လာဘ္စားေနၾကေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ သူရဦးေအာင္ကိုက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္ေနရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ တိက်သည့္ သတင္းစကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုိင္းခရီးစဥ္တြင္ ၾကားသိလုိဟု ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ KNU အဖြဲ႕တုိ႔အၾကား ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေနထုိင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ရာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ တိက်သည့္ သတင္းစကားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဇြန္လ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ၾကားသိလုိဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KRC) အတြင္းေရးမွဴး ဆရာဘြယ္ေစးက ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။