ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္၏ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ပါရီရိွပါလီမန္ အေဆာက္အအံုအျပင္ဘက္တြင္ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး (Photo: AFP)

ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္၏ ဗဟို၀ါဒီပါတီသည္ ဇြန္ ၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုရရိွခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေျမပံု တစ္ဖန္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း၌ ျပင္သစ္၏ အစဥ္အလာအင္အားစုမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
    
ထူေထာင္ခဲ့သည္မွာ ၁၆ လသာၾကာျမင့္ေသးေသာ မက္ခရြန္၏ Republic on the Move (REM) ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားသည္ အမတ္ေနရာ ၅၇၇ ရိွေသာပါလီမန္၌  ၃၅၁ ေနရာအႏုိင္ရခဲ့သည္ဟု ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္သာရိွေသာ မက္ခရြန္၏ပါတီသည္ စစ္ပြဲလြန္ကာလ၌ ျပင္သစ္တြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုးရရိွမႈ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၎၏စီးပြားေရးလိုလားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ပါလီမန္သစ္တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုးေတာ့မည့္ ပါလီမန္ထက္ ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ၊ ဇာတိမ်ဳိးႏြယ္အားျဖင့္ ပိုမိုကြဲျပားစံုလင္ေသာ၊ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ပါလီမန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
    
သို႔ေသာ္ မဲလာထည့္သူ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးအတြင္း အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ရာ ႏွစ္လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေလးႀကိမ္ မဲေပးခဲ့ရမႈကို ျပည္သူမ်ားက အလြန္အမင္း  စိတ္ပ်က္ေနမႈကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ မက္ခရြန္အား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ လက္ယာစြန္း၀ါဒီ မာရင္းလီပင္းသည္ ပါလီမန္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အမတ္ေနရာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၎၏ National Front (FN) သည္ အမတ္ ၁၅ ေနရာအထိအႏုိင္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ရွစ္ေနရာထက္မနည္းသာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။
    
ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီသည္ အႀကီးမားဆံုး႐ံႈးနိမ့္သူျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာငါးႏွစ္ခန္႔က သမၼတေဟာင္း ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္းလက္ထက္၌ အမတ္ေနရာ ၂၅၀ ေက်ာ္ရိွထားရာမွ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၂၉ ေနရာသာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ လက္ယာယိမ္းရီပက္ဘလီကင္ပါတီကလည္း ၿပီးခဲ့ေသာပါလီမန္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၀၀ ေက်ာ္ရရိွထားရာမွ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၃၁ ေနရာအထိသာရရိွခဲ့ၿပီး အဓိကအတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ လက္၀ဲစြန္း France Unbowed ပါတီကလည္း ၎၏အရွိန္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး အမတ္ ၁၇ ေနရာအထိ ရရိွခဲ့သည္။
    
အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈအရွိန္ျမႇင့္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမွလြဲ၍ မက္ခရြန္သည္ ဥေရာပႏွင့္ ပို၍တစ္သားတည္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္  စီစဥ္ထားသည္။                            

Writer: 
Ref: AFP