ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ခ်ထားေပးသည့္ လုိင္စင္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ခ်ထားေပးမႈသည္ ေလးေသာင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာၾကား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ခ်ထားေပးသည့္ လုိင္စင္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ခ်ထားေပးမႈသည္ ေလးေသာင္းသုံးေထာင္ ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ေပးထားေသာ ဌာနမ်ားမွ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႕ ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲေငြႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ မည္မွ်ရွိသည္ဟု ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအား ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေသးစား၊ အလတ္စားဆုိၿပီး ခြဲျခားထားတာ မရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အစားအေသာက္ လုိင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ တည္းခုိခန္းလုိင္စင္၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုင္စင္၊ ကုိယ္ပုိင္ေစ်းလုိင္စင္၊ ယာဥ္ႏွင့္လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္၊ ယာယီဇာတ္႐ုံခြင့္ျပဳမိန္႔ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိး ခြဲျခားၿပီးေတာ့မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ လုိင္စင္မ်ားအား ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။ လက္ရွိခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လုိင္စင္ကေတာ့ အစားအေသာက္လုိင္စင္ ၈၁၄၁ ခု၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၄၃၂၈၅ ခု၊ တည္းခို ခန္းလုိင္စင္ ၄၃၁ ခုနဲ႔ ေဘာ္ဒါေဆာင္လုိင္စင္ ၃၉၁ ခုနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ေစ်းလိုင္စင္ ၉၁ ခု၊ ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ ၂၃၂ ခုနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ဇာတ္႐ုံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ၂၈ ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ခြဲျခားထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစား အလတ္စား ခြဲျခားျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားကုိယူကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ စိစစ္ျပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေသးစား၊ အလတ္စားကိစၥက ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လုံးအတြက္ အေရးပါတဲ့ သိလည္းသိသင့္တဲ့ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ The Whole Economic ရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ က အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ SME member ေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ကေတာ့ ၁၇၅၆ ဦးရွိပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစရန္အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဌာနအေနနဲ႔၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ရယူၿပီးေတာ့ သုံးစြဲမႈမ်ားမရွိပါဘူး။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့မႈအေနနဲ႔ ပုဂိၢလကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ သန္း၊ ယူ႐ုိေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၀၅ သန္းျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းေနရာ ၁၅ ေနရာမွာ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ၈ သန္း၊ ယူ႐ုိေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၀၅ သန္းကလဲ သက္ဆုိင္ရာ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပေရာဂ်က္ေခါင္းစဥ္ အလုိက္သာ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ သုံးစြဲမႈ မရွိပါဘူး” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။   

Writer: 
ဆန္းထူးေအာင္၊ ထက္႐ိႈင္း