Editorials

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ မိုးကာလ၌ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပိုမိုၾကံဳေတြ႕လာရသည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာထူထပ္ကာ သဘာ၀၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား အစည္းအတားမရွိ ထုတ္ယူခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ဆုိးရြားေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုရင္ဆုိင္လာၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပညာေရး အာမခံခ်က္

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားသည္ မူ၀ါဒမ်ားစြာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေလ့ရွိေသာ္လည္း ၀င္ေငြျမႇင့္တင္ေရးက ပညာေရးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ပညာေရးအာမခံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အာဂ်င္ဒါ၌ ပညာေရး၏ အခန္းက႑က မည္သို႔မည္ပုံ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္းဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ယင္းအခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည္တို႔က ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသနည္းဟူသည့္ အခ်က္တို႔အား စဥ္းစားရန္လိုသည္။

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခုိင္မာေသာပညာေရး လုိအပ္

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ အဆုိပါႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ ခုိင္မာမွန္ကန္မႈက အေရးပါေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနရာ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ရရွိေစ႐ုံသာမက ပုိမုိခုိင္မာေသာ လုပ္ငန္းခြင္အားသာခ်က္ကုိပါ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ယင္းအျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္ ပညာေရးကုိ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တန္းတူရရွိရန္မွာလည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

အျပစ္၊ အရွက္၊ အေၾကာက္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား

လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ အျပစ္ျပဳမိျခင္းကို တုံျပန္မႈ သုံးမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အျပစ္၊ အရွက္ႏွင့္ အေၾကာက္တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ခံစားမႈ သုံးရပ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ဳိးအစားသုံးရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

အျပစ္ရွိျခင္း- အျပစ္မဲ့ျခင္းယဥ္ေက်းမႈသည္ တစ္သီးပုဂၢလဆန္သည့္ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ျဖစ္ထြန္းၿပီး အေနာက္တုိင္း၌ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည္။ ယင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားသည္ အျပစ္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမွားကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တရားမွ်တမႈ သို႔မဟုတ္ ခြင့္လႊတ္မႈကို ရွာေဖြရသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ

ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္သည္ လူသားတုိ႔၏ ေလ့လာသင္ယူမႈကို သိပၸံနည္းက် ေလ့လာျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ စိတ္ပညာဘာသာခြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သိျမင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွေန၍ သင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ အသိဥာဏ္၊ အသိအျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ သက္ေရာက္မႈ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ မိမိဘာသာ သိျမင္လာမႈတို႔အျပင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ၌ ယင္းအခ်က္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုပါ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၌ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္လာေစသည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ၏ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္သည္ ပမာဏတုိင္းတာမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ၌ အႀကီးအက်ယ္ တည္မီွေနသည္။ ယင္းတြင္ ပို႔