ယဥ္ေက်းမႈအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပညာေရး

ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ သေဘာတရားစိတ္ကူးမ်ား၊ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ လူႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုစလုံး၏ လူမႈဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ား ပါ၀င္ေသာ လူသားတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ ရယူႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းသည့္ စုစုေပါင္းအသားတင္ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈအက်ပ္အတည္းဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လုံးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ အႏၲရာယ္အေနအထားတစ္ရပ္ဆီ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား ရည္ညြႊန္းသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာမွသည္ ဘ၀ေနထုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႊမ္းျခံဳထားသည့္ ေဘာင္တစ္ရပ္အထိ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖာထြက္ႏုိင္သည့္ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အက်ပ္အတည္းသည္လည္း ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစရွိသည့္ နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိက်ေသာနယ္ပယ္ ကန္႔သတ္ၿပီးမွသာ ယဥ္ေက်းမႈအက်ပ္အတည္းကုိ ေကာင္းစြာအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အတုိခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ အက်ပ္အတည္းဟူသည္ ပ်က္သုဥ္းလုလု အေျခအေနတစ္ရပ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစေသာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္အတြင္းမွ ႐ုတ္တရက္ႏွင့္ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေပၚေသာ က်ဆုံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဟူသည့္အဓိပၸာယ္ကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာရလွ်င္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးအစား တစ္ရပ္ရပ္အား မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဟုေခၚဆုိႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ကူးေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာသည္ လူမ်ားသြားလာေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ လ်င္ျမန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာ တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ႐ုိးရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့မ်ား၊ ဘာသာေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာမ်ားကုိ ကူးေျပာင္းေပးရာ၌ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္အခါ ယဥ္ေက်းမႈအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ မ်ဳိးဆက္က ပုိ၍ႀကီးေသာမ်ဳိးဆက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ထိေတြ႕မႈမရွိေတာ့သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အလႊာတစ္ရပ္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး၏ စံျပဳမႈမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳက်င့္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည့္အခါ ပညာေရး၏ျပႆနာသည္ ဆက္သြယ္ေရးကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးကြန္ရက္ကုိ ျပန္လည္ရက္လုပ္ရန္ ျဖစ္လာသည္။

ႀကီးေသာမ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေဒသအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားေနမႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း နားလည္မႈရယူရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ပညာေရးက ညႇိႏႈိင္းေပးသည့္ တာ၀န္ကုိယူရသည္။ ကုိယ္က်င့္တရားသည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာတည္ရွိမႈႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားမွေန၍ ကြဲျပားျခားနားသည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္လည္း ပညာေရးကတာ၀န္ရွိသည္။ သတင္းမ်ား၊ အႏုပညာမ်ား၊ စာေပမ်ားႏွင့္ လူသားဆန္မႈမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာအရ စုစည္းညီညြတ္ကာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ နားလည္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးရသည္။ ယင္းနားလည္မႈမ်ားကုိ အႏုပညာ၊ စာေပႏွင့္ တရား၀င္ပညာေရးတုိ႔က တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္၌ နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည့္အရာသည္ ပညာေရးသာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ႔အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ကြန္ရက္မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈ

“ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြက လူနည္းစုေဒသခံျပည္သူေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈကို မေပးႏိုင္ပါက ရြာလံုးကြၽတ္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြဟာ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေနအထားကို ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ဆိုးေတြ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္” ဟူ၍ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနမႈမ်ားသည္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပေရာက္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ OIC ႏိုင္ငံမ်ားမွ UN အဖြဲ႕ကို ခုတံုးလုပ္ကာ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း UN အဖြဲ႕မ်ား၊ NGO, INGO အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးေနသလိုလိုႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုလႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဗန္းျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ပုန္ကန္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တာ၀န္ရွိအစိုးရ အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းသြားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္၊ UN, NGO, INGO အဖြဲ႕မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ဘဂၤါလီမ်ားအား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ စိစစ္ေပးရန္ အခ်က္အား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဆိုအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားအခ်ဳိ႕က ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္လုံျခံဳေရး သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ပါ အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါေဒသမွ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈ အေနအထားမ်ားအားလည္း စနစ္တက် စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

လူမႈေဗဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ

လူတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆုိင္မႈေအာက္၌ စုစည္းထားေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အုပ္စုမ်ားကို ေလ့လာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူသားႏွစ္ရပ္စလံုး၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸ၏ နယ္ပယ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလံုး အက်ဳံး၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဇာစ္ျမစ္၊ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အစိုးရပံုစံမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒျပဳမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ မဲေပးပံုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ား အစရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တည္လာပံုကို သမုိင္းဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သင့္သည္ကို ႏိုင္ငံေရးက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာအရ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သမုိင္းအရ လူမႈေဗဒသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဒႆနိကေဗဒ၌ ပင္မအားျဖင့္ အေျခတည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ပေလတုိ၏ Republic ႏွင့္ အရစၥတိုတယ္၏ Politics ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသိပံၸဟုေခၚဆုိေသာ္လည္း လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပံၸႏွင့္ လူမႈေဗဒတုိ႔သည္ အနီးကပ္ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ “ႏိုင္ငံေရးဟူ သည္ လူမႈေရးအေပၚ၌ အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸကို လူမႈေဗဒမွ ခြဲျခားမႈသည္ အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေလ့လာေရးနယ္ပယ္သာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸႏွင့္ လူမႈေဗဒတုိ႔အၾကား ကြဲျပားစြာ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ နယ္နိမိတ္မ်ား မရွိ” ဟု အဆုိရွိသည္။ ယင္းဘာသာရပ္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ ရွိသည္။ အမွန္တကယ္၌ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸဟူသည္ လူ မႈေဗဒ၏ ဘာသာခြဲတစ္ခုျဖစ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸကို ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူမႈေဗဒဟု ေခၚဆုိသင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားတုိ႔၏ လူမႈဘ၀အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသကဲ့သို႔ လူသားတုိ႔၏ လူမႈဘ၀ကလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အမွန္တကယ္၌ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟူသည္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အျပင္ဘက္၌ မည္သည့္အဓိပၸာယ္မွ်ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ထင္ဟပ္ျပထားမႈသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ယင္းအခ်က္ကို ရွင္းလင္းေစသည္မွာ အမ်ားေျပာဆုိေလ့ရွိၾကေသာ “လူတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ထုိက္တန္ ေသာ အစိုးရကိုသာရၾကသည္” ဟူသည့္စကားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈေဗဒအားေပးသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ကို သိရွိသည့္ လူမႈေဗဒမွေန၍ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸ ဆင္းသက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈေဗဒသည္ လူသားဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူသည္ကို ေလ့လာသည္။ သမုိင္း၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူသည့္ ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုထက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုႏွင့္သာ ပို၍တူသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ႀကီးမားေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ အစဥ္အလာမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ေခတ္မ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ အေျခခံထားသည္။ ယင္းတုိ႔အားလံုးသည္ လူမႈေဗဒမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ လူမႈေရးႏွင့္ သီးျခားကင္းကြာေနေသာ အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸသည္လည္း လူမႈေဗဒဟူသည့္ ဘာသာရပ္အတြင္းမွ ဘာသာခဲြတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ရက္ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၃၆၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ကာ ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရိွ၊ မရိွ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာ၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ကြဲလြဲမႈမရိွဘဲ အတည္ျပဳႏုိင္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  ယင္းေနာက္ သမၼတထံေပးပို႔၍ ဥပေဒ အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း အခန္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသေဘာ မသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္  စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွအပ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္တတ္သူ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ေစရန္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းဟုလည္းေကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး အဓိကေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိမႈထက္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရိွသူ၊ သယ္ေဆာင္သူႏွင့္ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမဆို ဥပေဒအရ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ က်ဴးလြန္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မွ်တ၍ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္  အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)