Editorials

႐ုရွားႏွင့္ ခ႐ိုင္းမီးယား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ၌ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္။ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းရွိ ေဒသမ်ားမွ ႐ုရွားစကားေျပာ ယူကရိန္းႏုိင္ငံသားမ်ားက ယူကရိန္းမွ ခြဲထြက္ကာ ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ လိုလားခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ယူကရိန္းအေရွ႕ပုိင္းသားမ်ားအား စစ္ေရးအရ အကူအညီ ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ယူကရိန္းပိုင္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို သိမ္းယူကာ ႐ုရွားပိုင္နက္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုးကန္႔အေရးကိစၥ၌ တ႐ုတ္က ႐ုရွားႏွင့္အလားတူ ျပဳမူလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ယေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ကိုးကန္႔ေဒသကို ေပးအပ္လိုက္ရျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပ

ရာသီဥတု အကူးအေျပာင္းႏွင့္ မီးေဘး၊ သဘာ၀ေဘးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေႏြရာသီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ရာ မီးေဘးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးကဲ့သုိ႔ သတိျပဳ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မီးေလာင္မႈမ်ားအနက္ ေႏြရာသီတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မီးေလာင္မႈ ပမာဏမွာ ပုိမိုမ်ားျပားေလ့ ရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေႏြရာသီကာလတြင္ ပုိမုိသတိျပဳ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ လုံျခံဳေရး

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားအား မတ္ ၆ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦး အပါအ၀င္ ၁၂ ဦးခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သိပိုင္ခြင့္

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္တြင္ တာ၀န္ခံမႈ သေဘာတရားဟူသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ျဖစ္ေစ ခန္႔အပ္ခံျဖစ္ေစ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တာ၀န္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူမ်ား စိစစ္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ ခ်ျပေရးႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိပိုင္ခြင့္ရွိေရးတို႔ လုိအပ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး သေဘာတရား လိုအပ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈ သေဘာတရားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး သေဘာတရား ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေဘးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရး

လယ္ယာေျမမ်ား အတင္းအဓမၼ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရမႈ အပါအ၀င္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ၊ စီမံကိန္းသီးႏွံ အတင္းအဓမၼ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရျခင္း၊ တာ၀န္ေက်စပါးမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရသည့္ဒဏ္ အစရိွသျဖင့္  ေခတ္အဆက္ဆက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားအၾကား နင္းျပားမ်ားအျဖစ္ ႐ုန္းကန္ရင္း လံုးပါးပါးေနရေသာ လယ္သမားမ်ား ဘ၀အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ား လိုလားေနၾကသည္။