Editorials

အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္ေနေသာ GDP ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး

ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ (GDP) သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေနအထားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိကအညႊန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းကို စီးပြားေရးအရြယ္အစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ GDP ကိုၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္က အေနအထားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ year-to-year GDP သည္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း တက္လာသည္ဟုဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးသည္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားလား တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္လား

ႏုိင္ငံေရးသမား (Politician) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ (Statesman) ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ လူအမ်ားႏွင့္ စိမ္း၍ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၌ ပင္မရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ယင္းမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရရန္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္  တစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ်သေဘာမွာ သူ၏ အတၱအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ သေဘာထားသည္ အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေသာ္လည္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွာမူ  သူ၏ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာ စံျပဳအခ်က္မ်ားကို မလႊတ္တမ္း ဆ

သဘာ၀ သယံဇာတဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

မတ္ ၃၀ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးလာမႈ၊ ေရႀကီးေရလွ်ံ ပိုမိုဆိုးရြားလာမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရ

လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြဲမွားလာသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စနစ္ဆုိး၏ ႐ုိက္ခတ္မႈကုိ ခါးစည္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ယင္းျပႆနာရပ္မ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္၊ အဆင့္အလုိက္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္

ဖိလစ္ပိုင္၌ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးႏွင့္ အေမရိကန္၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔တုိ႔ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိသြားျခင္းႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ Brexit (ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္မႈ) ဘက္က ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးေရစီး၌ ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ျမင္ႏုိင္သည္။ ယင္း၌ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္ ဦးေမာ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထား၌ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသာမက ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားပါ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စီရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ေပါမ်ားမႈကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အျပင္းအထန္ ရင