Editorials

ဥပေဒအတုိင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုမယ္

ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂၂ လမ္းရွိ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ မ်ဳိးခ်စ္အဖြဲ႕ဆိုသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြမႈႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္တြင္း ေနထုိင္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ ေမ ၉ ရက္ ည ၁၂ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ လူစုလူေ၀းအသြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ပြားလာမႈႏွင့္အတူ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အား ၃၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ ဟန္႔တား ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပသုိ႔ အဓိကပို႔ကုန္တြင္ ဆန္စပါးပါ၀င္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၂ တြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံအထိရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ဆန္စပါးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ၿပီး စားသံုးသူျပည္သူမ်ား ဖိစီးမႈမျဖစ္ေစရန္၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းပါက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ မထိခိုက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အရန္ဆန္မွ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးရန္ အစိုးရက အရံဆန္၀ယ္ယူျခင္း အစီအစဥ္အားလည္း လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္စပါးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္အတူ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္

ေပၚျပဴလစ္ဇင္ ႏိုင္ငံေရး

ေပၚျပဴလစ္ဇင္သည္ အခြင့္ထူးခံ အီလစ္မ်ားက သာမန္ျပည္သူမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ေနသည္ဟု အဆိုျပဳၿပီး ယင္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေပၚျပဴလစ္မ်ား၏ အေျခခံ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီသည္ လက္၀ဲ သို႔မဟုတ္ လက္ယာ သို႔မဟုတ္ ဗဟို မည္သည့္ ၀ါဒမဆို ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေပၚျပဴလစ္ဇင္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ (ေကာင္းစြာ အေျခက်ၿပီးသား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္) ျခစားမႈ လႊမ္းမိုးေနေသာ အီလစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားသည့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သူမ်ား ႏွင့္ အရွိန္အ၀ါ ၾသဇာႀကီးမားသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ မည္သို႔မွ် ထူးျခားမႈမရွိေသာ္လည္း ျခစားမႈ မရွိသည့္ လူသာမန္မ်ားကို စုစည္းရန္ျဖစ္သည္။ လ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သို႔ေသာ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာရာ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈမ်ားကို လိုလားလာၾကသည္။
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ က်င့္သံုးျခင္း အပါအ၀င္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ ထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား ေပးႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား လိုလားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏ တရားမွ်တမႈကို လုိလားေသာ အသိစိတ္

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သုေတသန တစ္ခုက သဘာ၀အတုိင္း ရွိေနေသာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားသည့္ လူသားတို႔၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ရွိေနေသာ ေနရာတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာခ်က္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တရားမွ်တမႈကို ထိန္းသိမ္းပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လုံး၀မပတ္သက္သည့္တုိင္ တရားမွ်တျခင္း မရွိစြာ ျပဳမူသူတို႔အား မလုိလားသည့္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္သည့္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ယင္းကိစၥကို ရွင္းျပႏုိင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မတရားမႈကို အျပစ္ေပးျ