Editorials

လူသားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

တုိးပြားလာေသာ လူဦးေရ၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ ထူေထာင္ျခင္း၊ အစီအစဥ္မခ်ဘဲ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အလြန္အကြၽံ သုံးစြဲျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လွမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ လူသားတုိ႔၏ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားက ပတ္၀န္းက်င္၏ အရည္အေသြးကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ေစေသာ လူသားတုိ႔၏ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တရားမ၀င္သစ္မ်ားအေရး

တရားမ၀င္သစ္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကြင္းဆက္ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဂိုဏ္းအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Industrial Port တြင္ ကြၽန္းခြဲသားမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကြန္တိန္နာ ႏွစ္လံုးဖမ္းမိျခင္းႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔မည့္ ကြန္တိန္နာ ၁၁ လံုးအတြင္းမွ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ဖမ္းမိျခင္း၊ ကြင္းဆက္အေနျဖင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ

ျပည္ပေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေရး

ျပည္ပေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ျပည္ပ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု

ဆုတ္ခြာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာဟူသည္ လက္ရွိအေနအထား တစ္ရပ္မွ ထြက္ခြာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ႈံးမႈနည္းပါးေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ မူလမဟာဗ်ဴဟာအျပင္ လုိအပ္ပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ဆုတ္ခြာျခင္းမဟာဗ်ဴဟာ ထားရွိျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လႈပ္ေလျမဳပ္ေလ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ႏြံနစ္သြားႏုိင္သည္။ ဆုတ္ခြာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဆိုးဆံုး အေနအထား၌ပင္လွ်င္ အ႐ႈံးထဲမွ အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္ၿပီး အေကာင္းဆံုး

အဆိပ္သင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဓာတုဆိုးေဆးပါ အစားအေသာက္မ်ား အႏၲရာယ္

အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ေလးခု ေရးဆြဲေနၿပီး မူၾကမ္းမ်ား အေခ်ာသတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ေျခာက္လအတြင္း ေရးဆြဲရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။