Editorials

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ အမွားသံသရာမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေရး

အေျခခံအက်ဆံုးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကည့္ပါက ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းဟူသည္ ဘက္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ လမ္းလဲြသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လူအမ်ားထံသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္မည့္ မီဒီယာပံုစံအခ်ဳိ႕ကိုသံုးကာ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အာဂ်င္ဒါတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္တစ္ရပ္ကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္ မက်ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခုေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ရပ္ဆီသို႔ လူအမ်ားကို လႊမ္းမိုးဆဲြေခၚရန္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေျဗာင္က်က် လိမ္ညာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသိမ္ေမြ႕ေသာ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားႏ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ကိုးႏွစ္တာကာလ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စပါးက်ီဟု တင္စားေခၚေ၀ၚသည့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ဳိ႕သို႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကို မည္သူမွ်ေမ့ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူအသက္ဆုံး႐ႈံးမႈအမ်ားဆုံး၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈအမ်ားဆုံးႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆုံး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ထိပ္တန္း ၁၀ ခုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑

“မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာမရိွဘူးဆိုရင္ တျခားဘယ္လြတ္လပ္ခြင့္မွ အာမ,မခံႏိုင္ေတာ့ပါဘူး”

■ ခရစၥတိုဖီဒယ္လိြဳင္ရီ (အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ RSF)

ႏိုင္ငံေရးအရ သည္းခံမႈ

ႏိုင္ငံေရးအရ သည္းခံမႈဟူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ ကြဲျပားေသာ အျခားလူမ်ားႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအား အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ ဆႏၵရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကက်ေသာ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈလည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသားမ်ား တန္ဖိုးထားသည့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ကူး သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခင္းအက်င္းကို အားေပးသည္။ ယင္းယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသမႈအား အျခား ပင္မ

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး

“ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရိွေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္သည္လည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ ေပးရမည္”၊ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရိွေစရ” ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ပါ၍ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရိွေစေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရိွေစေရး အပါအ၀င္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေသာ၊ ေပၚေပါက္ေနေသာ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ မဆို အမႈမွန္၊ အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေရ