Editorials

အာဆီယံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး

ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ႏွင့္ တင္းမာေနေသာကိစၥ၌ သူ႔အား ေထာက္ခံမႈေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံေနေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိပ္ဖူးတပ္ဒံုးက်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွားရွားပါးပါး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရီေယာင္ဟိုက ၁၀ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕သို႔ ႏ်ဴကလီးယားသုတ္သင္မႈႀကီး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သတိေပးထားမႈကို ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေသာ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး

တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်ေသာ ပုံသဏၭာန္လည္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းဟူသည္ အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္မ်ား ရွိေနသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးသူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္ခံမႈျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၌ တာ၀န္ခံမႈသည္ အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ အစိုးရဌာနအားလံုးႏွင့္ ေအဂ်င္စီအားလံုးႏွင့္ ဆုိင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၌ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ရန္ တာ၀န္ယူရသကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔၏ လုပ္ရပ္တုိင္း၌လည္း တာ၀န္ခံမႈ ရွိရသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွား ပါးမႈႏွင့္ 3D

Difficult၊ Dangerous၊ Dirty (3D) ဟု ေခၚေ၀ၚေသာ အမ်ားမလုပ္ခ်င္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ဳိးတြင္ ၾကံဳရာ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနရသူ မည္မွ် မ်ားျပားေနသည္ကို ဆန္းစစ္မွသာလွ်င္ သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားတြင္ အဆိုပါ 3D လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရသူ မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဓိကမွာ ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စာနာစိတ္မရိွသည့္ အလုပ္ပြဲစား အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ဘ၀နစ္မြန္းေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္မွာ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ

ဖိႏိွပ္ခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို စာနာပါ

ေခတ္အဆက္ဆက္ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကား အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္ရင္ဆုိင္ရသည့္ သူမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနသည္။ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းအျပင္ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒအသက္၀င္မႈ အားနည္းေနေသးျခင္း၊ ယခင္ကာလမ်ားကတည္းက ေျမယာဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခိုင္မာမႈမရွိျခင္းမ်ားက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ‘ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္’ ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ဗြီအိုင္ပီဓေလ့

၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ယာဥ္ေၾကာကို ေဖာက္ထြက္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ကားမ်ားတြင္ အခ်က္ျပမီးနီမ်ားကို အသံုးျပဳေနမႈအား ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု အိႏိၵယက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗီြအိုင္ပီဓေလ့ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာကတည္းက ရွိေနခဲ့သည္။ ေမ ၁ ရက္မွစ၍ အေရးေပၚဌာနယာဥ္မ်ားကိုသာ အိႏိၵယ၏ နာမည္ပ်က္လွေသာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔ေနသည့္ လမ္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္ေမာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်က္ျပ မီးနီမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ “ေမ ၁ ရက္ကစၿပီး ဘယ္ယာဥ္မွ အခ်က္ျပ မီးနီထားခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ျခြင္းခ်က္လည္း မရွိပါဘူး”ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး