Editorials

ပညာေရးအေပၚ နည္းပညာ၏ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

နည္းပညာသည္ လူသားတို႔ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ပို၍ပို၍ ျဖစ္၍လာေနသည္။ နည္းပညာသည္ ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသာမက မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း သယ္ေဆာင္၍ လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း  မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားက ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ခဲ့သည္။ နည္းပညာသည္ အေျခခံက်ေသာ အရာမ်ားအား ပိုမိုလ်င္ျမန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အနက္ေရာင္သင္ပုန္းမ်ားအစား အျဖဴေရာင္ဘုတ္ျပားမ်ား၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ပ႐ိုဂ်က္တာမ်ား အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာသည္။ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈအား ၾကည့္လွ်င္ နည္းပညာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာတို႔အတြက္ တလြဲအသံုးခ်စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ နည္းပညာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသာ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္း

ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရား သံုးခုတြင္ ၀ယ္လိုအား တက္ျခင္း၊ ေရာင္းလိုအား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ မရိွျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မမွ်တသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 
 

အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္

အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္သလို အခြန္ေပးေဆာင္သင့္သည့္ မည္သူမဆို မည္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမဆို မွ်တသင့္တင့္သည့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မရွိေစရန္ လိုအပ္သလို ျပည္သူလူထု ေပးေဆာင္ရမည့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ပင္မေရစီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပင္မေရစီး စီးပြားေရး

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္လိုသည့္ဘက္က အႏုိင္ရရွိျခင္း (Brexit) ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အႏုိင္ရရွိျခင္းတုိ႔က ကမၻာကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုစလံုးက ပင္မေရစီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပင္မေရစီး စီးပြားေရးတုိ႔ ႏွစ္ရပ္စလံုး က်႐ံႈးမႈကို ျပေနသည္။ Brexit ႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန႔္တုိ႔သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း မာဂရက္သက္ခ်ာႏွင့္ ေရာ္နယ္ရီဂင္တုိ႔ ေပၚထြန္းမႈႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့သည့္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအခ်ဳိ႕ျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏ

စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အေထြေထြေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေျဖရွင္းေနရဆဲ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ ကိစၥရပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စည္းစနစ္က်နမႈ၊ သတ္မွတ္ဥပေဒမ်ားအတုိင္း အံ၀င္ခြင္က်ရွိမႈ၊ တန္းတူမွ်တမႈမ်ားမွာ အေရးပါေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါက