Editorials

နည္းပညာအေျချပဳ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ကုန္လြန္ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာ တစ္ေလွ်ာက္၌ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ စီးပြားေရးသည္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္အလာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံျခင္းတို႔ ေမာင္းႏွင္ေသာ စီးပြားေရးသို႔ ေရြ႕လ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သိသိသာသာ အသြင္ေျပာင္းလာသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈ ျပဳလုပ္ေသာ၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ နည္းပညာကို အျမင့္ဆံုး အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စီးပြားေရးအေျခခံ တစ္ရပ္ဆီသို႔ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အေျချပဳ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (TBED) သည္ အဆိုပါစီးပြားေရး အေျခခံကို တ

စီးပြားေရးမူ၀ါဒဟူသည္

စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒဟု ေခၚဆုိသည္။ ယင္းတြင္ အခြန္အတုတ္မ်ား၊ အစုိးရဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားအျပင္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအတြင္း အစုိးရက ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္သည့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္အလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္မ်ားပါ၀င္သည္။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ အမ်ားစုကုိ အခြန္အတုတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အတုိးႏႈန္းဆုိင္ရာ ဗဟုိဘဏ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒဟူ၍

တ႐ုတ္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ

တ႐ုတ္က ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္းမ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေခတ္သစ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ၎တို႔၏ ႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေမ ၁၄ ရက္တြင္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မဟာတံတိုင္းႀကီးအနီးရွိ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးေဒသျဖစ္ေသာ ယန္ကီလိတ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုက်င္းပသည့္ ဖိုရမ္သည္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း၏ One Belt, One Road (OBOR) အစီအစဥ္ကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ

ပညာေပးကာ တုိက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည့္ အႏုိင္က်င့္ျခင္း

အျခားသူမ်ားအား မတရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရန္လိုစြာ လႊမ္းမိုးရန္ အင္အား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းကို အႏုိင္က်င့္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ ယင္းအမူအက်င့္ကို ထပ္ကာထပ္ကာ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္သြားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။ အႏုိင္က်င့္သည္ဟု ေခၚဆုိႏုိင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အခ်က္မွာ အႏုိင္က်င့္သူ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ ေတြးထင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ လူမႈေရးပါ၀ါ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပါ၀ါ မညီမွ်မႈ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ အႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လႊမ္းမိုးမႈျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ အျ

ဥပေဒအတုိင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုမယ္

ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂၂ လမ္းရွိ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ မ်ဳိးခ်စ္အဖြဲ႕ဆိုသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြမႈႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္တြင္း ေနထုိင္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ ေမ ၉ ရက္ ည ၁၂ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ လူစုလူေ၀းအသြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ပြားလာမႈႏွင့္အတူ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အား ၃၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ ဟန္႔တား ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။