Editorials

အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္

“ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပုိင္ခြင့္ ေပးရမည္”

“ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ”

ေရွာပင္းစင္တာမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ား

ယေန႔ေခတ္တြင္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအတြက္ ေရွာပင္းစင္တာမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ေစ်း၀ယ္ရန္အတြက္ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္စရာ ေပါမ်ားလွသည္။ အခ်ဳိ႕က ေရွာပင္းစင္တာမ်ား၌ ေစ်း၀ယ္ရသည္ကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ားကိုသာ ပို၍ သေဘာက်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ႀကိဳက္သူလည္း ရွိ၏။ ေရွာပင္းစင္တာမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ား၌ ေစ်း၀ယ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းျခင္း

အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ကုိးလတာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား တုိးတက္ျမင့္မားေရးတုိ႔အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္သစ္တြင္လည္း ယင္းမူ၀ါဒမ်ား ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ လိုအပ္ေနေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကိစၥမ်ားကိုသာ အဓိကထားတတ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းအလုပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားရာလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အႀကီးအက်ယ္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္၌ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေကာင္းမြန္မႈက လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္တုိးတက္မႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းမ

ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္

ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ (Soft Power) ဟူသည္ ဟားဗက္တကၠသိုလ္မွ ဂ်ဳိးဆက္ႏိုင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အတင္းအက်ပ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ လုပ္မႈျဖစ္သည့္ ပါ၀ါအမာထည္ (Hard Power) ကို မသံုးဘဲ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုက္ဆံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္အားသံုးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ကာ ဇာတ္သြင္းႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ဟူသည္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ဦးစားေပးအႀကိဳက္ကို ပံုသြင္းႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္၏ လကၡဏာရပ္အျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အရာမ်