Editorials

ျပႆနာတစ္ရပ္အား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

လူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဘ၀၌ ျပႆနာမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘဲ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ရရွိျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ျပႆနာမ်ားေပၚ ျပႆနာမ်ား ထပ္ဆင့္ကာ ျပႆနာမ်ား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ အတင္းမာဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ယာယီေျပေလ်ာ့ေစရန္ ေရတိုေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ အလြယ္လမ္းကို လိုက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ဆီသို႔သာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတတ္ၾကသည္။ ျပႆနာျဖစ္စဥ္၌ ျပႆနာအသီးသီး၏ ပင္မအခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာကာ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ မဆံုးႏိုင္သည့္ ျပႆနာသံသရာအတြင္း ပိတ္မိ

ဇြန္းျဖင့္ အဆင္သင့္ ခြံ႕ေကြၽးေသာ ပညာေရး

လူသားတို႔သည္ သတၱ၀ါမ်ားအနက္ အတိုးတက္ဆံုး မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေလ့လာသင္ႏုိင္စြမ္း ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာသင္ယူမႈျပဳေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆရာမ်ားက ထိန္းညိႇေပး႐ံုသာ တတ္ႏုိင္ၾကသည္။ ၎အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈကို စိတ္ပ်က္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူတို႔မွာ ဆရာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမညျ္ဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္း ငါးရပ္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း

ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ထုတ္လုပ္ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကာလ၌ ဆင္းရဲေသာ  စုိက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊  ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ စတီးထည္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အား ဒုတိယအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံအထိ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္  ရွိေနခဲ့ရာမွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ာ

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈရရွိရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳႏုိင္ပါသနည္း။ စီးပြားေရးပညာရွင္အမ်ားစုက ေစ်းကြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ကူညီရန္လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးကို ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မာဒါဂါစကားတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရသည္။ ဆိုးရြားေနေသာ စီးပြားေရးကို ကုစားႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳေလ့ရွိၾကသည္

စြန္႔ဦး လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား

လုပ္ငန္းအသစ္ တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျခင္း၊ စတင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္မႈ (Entrepreneurship) ဟုေခၚသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုကို အစပ်ဳိးမႈ၊ ထြက္ကုန္သစ္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္လုပ္မႈ၊ အေရာင္း သို႔မဟုတ္ အငွား၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ကို စတင္မႈတို႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ဟုေခၚဆိုသည္။ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွရန္ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္း က႑တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး၊ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵႏွင့္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားကို စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူမ်ားဟု ေခၚဆိုသည္။ ရန္ပံုေငြခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈ၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ