Editorials

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုိင္းတာရန္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ ေရရွည္႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖူလုံမႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲမႈျဖင့္ တုိင္းတာေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းကို ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၀င္ေငြပမာဏျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို  ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ ကမၻာ့အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံ၌ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိ

အခြန္ေဆာင္ေနသူေတြအေပၚပဲ အခြန္ေကာက္ေတာ့မွာလား

အခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက အစုိးရသတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာသည္။ အႏုပညာနယ္ပယ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အႏုပညာရွင္ ၁၉ ဦး၏ အမည္ႏွင့္ ေပးေဆာင္ထားသည့္ပမာဏကုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသးသူမ်ား မည္မွ်ရွိေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သလုိ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အခြန္ေပးေဆာင္သင့္ပါလ်က္ ပ်က္ကြက္ေနသူမ်ား မည္မွ်အထိ ရွိေနႏုိင္သည္က

နည္းပညာ အလားအလာႏွင့္ အဆိုးအေကာင္း

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ ျမင့္မားလာသည့္ နည္းတူ လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း အေကာင္းအဆိုးမ်ား ဒြန္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ေစမႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္သလို ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း အေျဖရွာေဖြေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ နည္းပညာသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူေစေရးတို႔ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ နည္းပညာအား အလြဲသံုးမႈမ်ား မွတစ္ဆင့္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးျပႆနာႏွင့္ လူထုအသံအား ဆန္းစစ္ႏုိင္ျခင္း

ေက်ာက္မီးေသြး အမႈန္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာမွာ ဥေရာပသမဂၢအတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ အဆုတ္အား ထိခုိက္ေစေသာ အမႈန္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးရမႈအား စစ္တမ္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မတုိင္မီ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အေရအတြက္အား ေဖာ္ျပရာတြင္ ပုိလန္၌ ၄၆၉၀၊ ဂ်ာမနီတြင္ ၂၄၉၀၊ ႐ုိေမးနီးယားတြင္ ၁၆၆၀၊ ဘူေဂးရီးယားတြင္ ၁၃၉၀၊ ၿဗိတိန္တြင္ ၁၃၉၀ တုိ႔ အသီးသီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သလုိ အေျခခံ အေဆာက္အအုံပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿ

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္၌ မိုင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္း အတြင္းရွိ သမဂၢအေဆာက္အအံု ေနရာတြင္ ေကာ္မတီ႐ံုးခန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ဆႏၵျပရန္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဗကသ) က ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ ယင္းအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ အစည္းအေ၀းဖိတ္စာ ျဖန္႔ေ၀ေနသည့္ အဆင့္၌သာ ရွိေနဆဲ အေနအထားတြင္ ညအခ်ိန္၌ အေဆာက္အအံုအား အလ်င္အျမန္ေဆာက္လုပ္ရန္ စတင္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္အသီးသီး၏ သေဘာထားဆႏၵ ရယူျခင္းမရွိဘဲ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။