Editorials

ျပည္သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏သက္ေရာက္မႈ

ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးႏွင့္ ၿမိဳ႕အသီးသီးတုိ႔အား စီမံေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တာ၀န္ယူထည့္၀င္မႈ ရွိေစရန္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚ မ်က္ႏွာစာေပါင္းမ်ားစြာ၌ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ယင္းတုိ႔၌ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ အေျခေန

အသက္ရွင္ ရပ္တည္လိုေသာ ဆႏၵ

‘အသက္ရွင္ ရပ္တည္လိုေသာ ဆႏၵ’ ဟူသည္ အသိစိတ္ႏွင့္ မသိစိတ္ အတြင္းရွိ အေရးႀကီးသည့္ တက္ၾကြေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ထားသည့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါက လူတစ္ဦး၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အခါ ယင္းဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သေဘာတရားမွာ ေသျခင္းတရား၏ ဂိတ္၀သို႔ ေရာက္ေနသူ တစ္ဦးသည္ ၎၌ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေနၿပီး ယင္းႏွင့္အတူသာ အသက္ရွင္လိုသည့္ ဆႏၵကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ အသိစိတ္ သို႔မဟုတ္ မသိစိတ္ထဲမွ ေန၍ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ေနႏိုင္ေရးကို ႀကိ

မီးေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

မီးေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ဟူသည္ မီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ မီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား စနစ္တက် အကဲျဖတ္ျခင္း ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ လက္ရွိ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ အေဆာက္အအံုအား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အလားတူ အေရးႀကီးေသ

လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းႏွင့္ ၾသဇာႀကီးျခင္း

ၾသဇာႀကီးျခင္းသည္ ႀကိဳတင္ရွိထားႏွင့္ၿပီးေသာ သေဘာကို ပို၍ေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုတန္ဖိုး ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ လူမႈမီဒီယာ တစ္ခု၌ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပို႔စ္ဟူသည္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေသာ ပို႔စ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾသဇာႀကီးေသာ ပို႔စ္ဟူသည္ကား သက္ဆိုင္ရာကြန္ရက္ အတြင္းရွိ လူမ်ား၏ အျပဳအမူ သုိ႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေသာ ပို႔စ္ျဖစ္သည္။ စာေပတြင္လည္း ၾသဇာႀကီးမားေသာ စာအုပ္တို႔သည္ လူတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္၊ စိတ္ကူး အစရွိသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာအုပ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္၌ ၾသဇာႀကီးမားမႈ မရွိေပ။ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းဟူသည္ မိမိအား လူေပါင္းမည္မ

အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္ေနေသာ GDP ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး

ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ (GDP) သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေနအထားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိကအညႊန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းကို စီးပြားေရးအရြယ္အစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ GDP ကိုၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္က အေနအထားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ year-to-year GDP သည္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း တက္လာသည္ဟုဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးသည္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။