ႏုိင္ငံေရး သတင္းမ်ား

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၃၀-၆-၂၀၁၅ ေန႔ႏွင့္ ၁-၇-၂၀၁၅ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

■ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္ (၀က္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအား က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္မွ မျပင္ဆင္ေပးပါက မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနေရာက္မွ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းထက္ ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအား က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္မွ မျပင္ဆင္ေပးပါက မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနေရာက္မွ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းထက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံျပည့္က ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ျပည္သူကို ေပးအပ္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအစား ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ျပင္ဆင္ရန္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ျပည္သူသုိ႔ ေပးအပ္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအစား ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အေပၚ လႊမ္းမုိးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္၍ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္အေပၚ လႊမ္းမုိးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည့္အတြက္ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အား ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲအား ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ပူးတြဲျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ အဆိုျပဳမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ) ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲအား ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ပူးတြဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ အဆိုျပဳမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ “၀” တပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရမည္ဟု “၀”အဖြဲ႕ ဗဟုိ႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSP/ UWSA)တို႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမည္ဟု “၀”အဖြဲ႕ ဗဟုိ႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 

ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
 
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၂ ႏွင့္ ၆၃ တြင္ ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားဟူေသာ စကားရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးအစား တစ္ဦးတည္းသာ ထားရွိရန္ ပါတီအေနျဖင့္အၾကံျပဳထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
 

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ဂ်ဴရီစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ဂ်ဴရီစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ) ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ 
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

ေရေဘးသင့္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအား မူလအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌တင္သြင္း

ေရေဘးသင့္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအား မူလအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇြန္ ၃၀ ရက္၌က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ တုိ႔ကုိ မျပင္ဆင္ဘဲ မူလအတုိင္းထားရန္၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မသတ္မွတ္ရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ တုိ႕ကုုိ မျပင္ဆင္ဘဲ မူလအတုိင္းထားရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မသတ္မွတ္ရန္ တပ္ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္ ၃၀ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၈၄ ခုကုိ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔စတင္ ေဆြးေႏြးမည္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္ ၃၀ ရက္ (ယေန႔) တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃ ဦးက ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၁၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၁၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္မွ ၁၂ ဦး၊ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၅ ဦး ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။ မူလက ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၂ ဦး အမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

NLD မွ မဲစာရင္း အသိပညာေပးမႈ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းသည္ ပါတီအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေရးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မဲစာရင္း အသိပညာေပးမႈ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းသည္ ပါတီအတြက္မဟုတ္ဘဲ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေရးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ အခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔က သမၼတထံ အၾကံျပဳစာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိမည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ အၾကံျပဳစာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPS) မွ ကုိတင္ေမာင္ဦးက ေမ ၂၇ ရက္တြင္ The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

Exclusive Interview (ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႕မွ ကုိျမတ္မင္းဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း)

 
လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံအျပားတြင္ေၾကျငာလ်က္ရွိတဲ့ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈ၊လႊဲမွားမႈမ်ားပါ၀င္ေနတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ ဒီလုိမဲစာရင္းမွားယြင္းလႊဲမွားမႈေတြကုိ မျပင္ဆင္ပါက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ဆုံးရႈံးႏုိင္ပါတယ္။ မဲစာရင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ထား၀ယ္၊ေရျဖဴ၊ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းသင္တန္းေရးရာအရာရိွ ကုိျမတ္မင္းဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
 
 
 

အမွားအယြင္းေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ပိုမ်ားလာရင္ သံသယ ျဖစ္စရာေတြ ရွိလာမယ္

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမွားယြင္းမႈေတြအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သူအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္နီးပါး မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္ ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အညစ္ခံခဲ့ရတဲ့ အတိုက္အခံ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးအတြက္ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အသိပညာေပးရင္း ဒီလို သတိေပးလိုက္တာပါ။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းကူးယူခြင့္မေပးသျဖင့္ ပူူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္  ခက္ခဲေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းကူးယူခြင့္ မေပးသျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
 
“အခု ဘူးသီးေတာင္မွာ မဲစာရင္းေတြ မွန္မမွန္ဆိုတာ ေျပာဖို႕ခက္ေနေသးတယ္။ျပည္သူေတြက မဲစာရင္းကို စိတ္၀င္စားတာ မရွိဘူး။ အခုထိ သြားမၾကည့္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း မဲစာရင္း နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆာ္ၾသတာ မရွိဘူး။ 

မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အသိပညာေပး

ေနျပည္ေတာ္ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေစရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း လိုက္လံအသိပညာေပး ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ဇြန္ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ မတုိင္မီ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ မဲစာရင္းေၾကညာေပးမည့္ကာလအား ခုနစ္ရက္မွ ၁၄ ရက္သုိ႔ တုိးျမႇင့္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ရက္မတုိင္မီ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ မဲစာရင္းေၾကညာေပးမည့္ကာလအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခုနစ္ရက္မွ ၁၄ ရက္သုိ႔ တုိးျမႇင့္လုိက္သည္။
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ဇြန္ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

Pages