ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္မွ စတင္ကာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စုေ၀းေဟာေျပာျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၇) ကုိ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္ (Code of conduct for political parties and candidates) ကုိ ေလးစားလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကာလကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ ည ၁၂ နာရီအထိ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္မွ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးသည္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စုေ၀းေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းတုိ႔ကုိ ရပ္နားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတိေပးထားသည္။

ထုိ႔အတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ေၾကာ္ျငာ ပုိစတာမ်ားကုိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေနာက္ဆုံးရက္ မတ္ ၃၀ ရက္ ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ျဖဳတ္သိမ္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ေၾကာ္ျငာပုိစတာမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းထားျခင္း မရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေၾကာ္ျငာပုိစတာမ်ားအား ျဖဳတ္သိမ္းသြားေစမည္ျဖစ္ကာ ကုန္က်စရိတ္ က်သင့္ေငြအား သက္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ေပးေခ်ရန္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ခုနစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၉ ေနရာျဖစ္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။