ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ သိမ္းယူခံထားရတဲ႔ လယ္ေျမေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာမွာ လယ္ေျမ ေပါက္ေစ်းႏႈန္း အတိုင္းသာ ေပးမွာျဖစ္ျပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေျမေစ်းအတိုင္း ရရွိႏိုင္မွာမဟုတ္